ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือ www.kidmook.com (“เว็บไซต์” หรือ “คิดมุก”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี” หรือ “เรา”) หมายถึงท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์คิดมุก เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (“คนคิดมุก”) และผู้ที่ชมผลงาน (“คนรับมุก”) โดยคนคิดมุกสามารถอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน (“ข้อความ” หรือ “รูปภาพ” หรือ “วีดีโอ” หรือ “ภาพเคลื่อนไหว” หรือ “ผลงาน”) ทุกประเภท ในขณะที่คนรับมุกสามารถเลือกชมผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่ท่านสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคนคิดมุกและคนรับมุก

1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของอุ๊คบี” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

2. การสร้างบัญชีของท่าน

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้บริษัทฯทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัทฯ

3. ประเภทของผลงาน

3.1 ประเภทผลงาน

ผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์ต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กับบุคคลอื่น โดยท่านสามารถอัพโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อาทิ ตลก สัตว์โลกน่ารัก กีฬา เกมส์ การ์ตูน หนังละคร เป็นต้น กรณีที่ผลงานของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับคนรับมุกที่เป็นเยาวชน ท่านจะต้องมีการแสดงข้อความที่แนะนำและระบุถึงความเหมาะสมของกลุ่มคนรับมุก เช่น “เหมาะสำหรับคนรับมุกที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป” “คนรับมุกที่เป็นเยาวชนควรใช้วิจารณญาณในการชม” “ผู้ปกครองควรชี้แจงหรือชี้แนะ” เป็นต้น

3.2 เนื้อหา

คนคิดมุกตกลงและยอมรับว่าผลงานและองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า (“เนื้อหา”) ที่อัพโหลดหรือกระทำการใดๆผ่านเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยการควบคุมของบุคคลภายนอก โดยเนื้อหาดังกล่าว ท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งผลงานหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ท่านจัดทำขึ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของเนื้อหาหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัพโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

3.3 ภาพประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบผลงาน (“ภาพประกอบ”) กรณีท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบ ท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาหรือให้เครดิตเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ และการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้

3.4 องค์ประกอบอื่นๆ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

4. ข้อจำกัดในการอัพโหลดผลงาน

4.1 เนื้อหา

ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • (1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูก เกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม
 • (2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
 • (3) วิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ เนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม
 • (4) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชน หรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้
 • (5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ

4.2 ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ห้ามนำใช้กับผลงาน

 • (1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือมีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์
 • (2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์
 • (3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ
 • (4) ห้ามปรับแต่งรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัพโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4.3 องค์ประกอบอื่นๆ

ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เช่น อัพโหลด โพสต์หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • 5.1 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใดๆ
 • 5.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่างๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล
 • 5.3 ไม่ใช้เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น
 • 5.4 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ของบุคคลอื่นที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์
 • 5.5 ไม่กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • 5.6 ไม่กระทำการหรือดำเนินการใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
 • 5.7 ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

 • 6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบัน ฯ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • 6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัพโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • 6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์จะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้นๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใดๆจากบริษัทฯ เกิดขึ้น
 • 6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้นๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ
 • 6.5 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์ บริษัทฯมีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
 • 6.6 หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือ การที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือ การกระทำใดๆของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

10. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

11. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใดๆที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

13. เงื่อนไขอื่นๆ

 • 13.1 การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซด์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์
 • 13.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก