นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อุ๊คบี จำกัด ( บริษัท ) มีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซต์ บริษัทจะใช้การจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทในขณะที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีการเข้าถึง เพื่อการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลของท่าน

1.ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของบริษัท โดยข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะมีรายละเอียดหลักๆ ต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงทางเลือกต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท

1.2 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย / ประชาสัมพันธ์ / ติดต่อ

ในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท หรือ เพื่อติดต่อผู้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ กรณีมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อความเหมาะสมของการให้บริการ บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ

1.3 ข้อมูลการชำระเงิน

การได้มาซึ่งข้อมูลของบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อการชำระเงินเพื่อการซื้อหรือบริการของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ทั้งนี้ การชำระเงินจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองด้านการชำระเงินที่เกี่ยวข้องอุ๊คบี

2.วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลต่างๆของบริษัท
  • เพื่อยืนยันความถูกต้องความเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริงป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
  • เพื่อรวบรวมสถิติของการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น (Promotion) หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของบริษัท
  • เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อวิเคราะห์ในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
  • เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาการให้บริการในอนาคต

3.ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางโอกาสบริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่างๆอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการใดๆหรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อการช่วยเหลือบริษัทในการให้บริการอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

5.การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทสงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่บริษัทแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทในข้อสำคัญๆ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

6.หลักความรับผิดชอบ: ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืนยันหรือตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้โดยตรง นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือแนวทางในการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สามารถแจ้งให้ฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของบริษัททราบทาง อีเมล pmook@kidmook.com หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท อุ๊คบี จำกัด เลขที่ 1104/207-209 หมู่บ้านโนเบิลพัฒนาการ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

คิดมุกของตัวเอง !

สร้างมุกของคุณเองได้ง่ายๆ มาเริ่มสร้างกันเลย !! คลิก